Live Learning Unitop

Đây là lịch sử học tập của học viên ghi nhận trực tiếp từ hệ thống. Bạn đang ở đâu?

# Lúc Họ và tên Bài học Cách đây
1 10:45:56 21/02/2020 nguyenthanhlam Phép toán logic trong php 30 giây trước
2 10:44:50 21/02/2020 Đặng Quang Tiến Thẻ định nghĩa đoạn văn bản trong website 1 phút trước
3 10:44:46 21/02/2020 PhamDucChinh Checkout đơn hàng 1 phút trước
4 10:43:54 21/02/2020 Trần Thị Cà Nâu #08. Code html - content - bài viết mới 2 phút trước
5 10:42:30 21/02/2020 Trần Huy Đức #05. Code html - thêm icon fonts, google fonts 3 phút trước
6 10:42:06 21/02/2020 nguyendaidong #18. Code css - khối chủ đề nổi bật 4 phút trước
7 10:41:59 21/02/2020 Nguyễn Ngọc Đạt Thuộc tính hiển thị inline, inline-block 4 phút trước
8 10:41:06 21/02/2020 PhamDucChinh Tổng kết xây dựng Shopping cart 5 phút trước
9 10:40:05 21/02/2020 Nguyễn Văn Quỳnh Thuộc tính hiển thị block 6 phút trước
10 10:40:00 21/02/2020 Thái Văn Khánh #19. Code css - khối footer 6 phút trước
11 10:38:06 21/02/2020 nguyendaidong #17. Code css - quảng cáo sidebar 8 phút trước
12 10:37:57 21/02/2020 Hoàng Công Minh Huy Cú pháp viết code jquery 8 phút trước
13 10:33:43 21/02/2020 nguyenthanhlam Phép toán so sánh trong php 12 phút trước
14 10:33:43 21/02/2020 Lê Huỳnh Phi Tổng quan các kiểu dữ liệu trong javascript 12 phút trước
15 10:33:38 21/02/2020 Đặng Quang Tiến Thẻ định nghĩa tiêu đề trong website 12 phút trước
16 10:33:24 21/02/2020 Lê Thiện Lộc Tư duy tạo hệ thống file css dùng chung 13 phút trước
17 10:33:09 21/02/2020 nguyenthanhlam Tích hợp trình soạn thảo bài viết trên website 13 phút trước
18 10:32:25 21/02/2020 Trần Huy Đức #04. Lên ý tưởng layout 14 phút trước
19 10:32:25 21/02/2020 nguyenthanhlam Phép toán gán trong php 14 phút trước
20 10:32:01 21/02/2020 Đặng Quang Tiến Thẻ định nghĩa tiêu đề trong website 14 phút trước
21 10:31:51 21/02/2020 Đặng Quang Tiến Cấu trúc file, thư mục khóa học 14 phút trước
22 10:30:08 21/02/2020 Bùi Trung Kiên Chạy test dự án lên server localhost 16 phút trước
23 10:27:27 21/02/2020 Phan Hồ Viết Dũng Selector before, after 18 phút trước
24 10:27:21 21/02/2020 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Tổng quan các phép toán javacsript 19 phút trước
25 10:27:19 21/02/2020 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Cấu trúc điều khiển if else trong javascript 19 phút trước
26 10:27:18 21/02/2020 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Vòng lặp for trong javascript 19 phút trước
27 10:27:06 21/02/2020 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Làm chủ hàm trong javascript 19 phút trước
28 10:24:49 21/02/2020 Hoàng Công Minh Huy Cú pháp viết code jquery 21 phút trước
29 10:24:45 21/02/2020 Trần Huy Đức #03. Tách logo - ảnh - icon 21 phút trước
30 10:24:35 21/02/2020 Trần Huy Đức #03. Tách logo - ảnh - icon 21 phút trước
31 10:23:39 21/02/2020 nguyenthanhlam Phép toán gán trong php 22 phút trước
32 10:23:32 21/02/2020 Nguyễn Ngọc Đạt Thuộc tính ẩn một phần tử html trong website 22 phút trước
33 10:23:21 21/02/2020 nguyendaidong #16. Code css - khối bài viết mới 23 phút trước
34 10:22:26 21/02/2020 nguyendaidong #15. Code css - danh sách bài viết nổi bật 24 phút trước
35 10:21:54 21/02/2020 nguyendaidong #14. Code css - tiêu đề khối bài viết nổi bật 24 phút trước
36 10:21:52 21/02/2020 Đặng Quang Tiến Cấu trúc file, thư mục khóa học 24 phút trước
37 10:21:07 21/02/2020 Đặng Quang Tiến Cặt đặt trình soạn thảo code chuyên nghiệp 25 phút trước
38 10:20:42 21/02/2020 Nguyễn Văn Hoàn Thêm dữ liệu vào hệ thống qua form 25 phút trước
39 10:18:47 21/02/2020 Trần Huy Đức #03. Tách logo - ảnh - icon 27 phút trước
40 10:18:12 21/02/2020 Nguyễn Văn Hoàn Thêm dữ liệu vào hệ thống qua form 28 phút trước
41 10:17:19 21/02/2020 Cao Quốc Cường Thuộc tính clear khắc chế ảnh hưởng float 29 phút trước
42 10:17:18 21/02/2020 Cao Quốc Cường Thuộc tính clear khắc chế ảnh hưởng float 29 phút trước
43 10:17:12 21/02/2020 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Vòng lặp for trong javascript 29 phút trước
44 10:16:50 21/02/2020 Đặng Quang Tiến Thẻ định nghĩa tiêu đề trong website 29 phút trước
45 10:16:39 21/02/2020 Nguyễn Việt Thanh Xây dựng menu responsive đẩy từ trái sang phải 29 phút trước
46 10:16:34 21/02/2020 Nguyễn Việt Thanh Xây dựng menu responsive đẩy từ trái sang phải 29 phút trước
47 10:16:30 21/02/2020 Phan Trần Chí Kiệt #1. Xây dựng database 29 phút trước
48 10:16:22 21/02/2020 trần văn trung Bài tập 1: Thực hành xây dựng website tin tức cơ bản 30 phút trước
49 10:16:15 21/02/2020 Đặng Quang Tiến Thẻ thêm hình ảnh vào website 30 phút trước
50 10:15:17 21/02/2020 Thái Văn Khánh #18. Code css - khối chủ đề nổi bật 31 phút trước
Danh sách 50 hoạt động gần nhất
Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2019 Unitop.vn