Lịch sử học tập

TT Tên học viên Khóa học Bài học Thời gian
1 Phùng Hữu Long Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu 7 phút trước
2 Võ Văn Hiệp Bootstrap AZ - Xây dựng giao diện website chuẩn, nhanh chóng, chuyên nghiệp với Bootstrap Xây dựng thanh phân trang danh sách bài viết, sản phẩm... 10 phút trước
3 Phùng Hữu Long Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Xử lý dữ liệu theo nhóm 11 phút trước
4 Phùng Hữu Long Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Xử lý dữ liệu theo nhóm 13 phút trước
5 Phạm Vũ Việt Thắng Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Cấu hình slider nâng cao trong website 20 phút trước
6 Nguyễn Thị Thủy Tuyên Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thêm Icon font vào website 22 phút trước
7 Võ Văn Hiệp Bootstrap AZ - Xây dựng giao diện website chuẩn, nhanh chóng, chuyên nghiệp với Bootstrap Xây dựng Breadcrumb - Thanh điều hướng 28 phút trước
8 Hồ Văn Tâm Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Selector theo nhóm 36 phút trước
9 Hồ Văn Tâm Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Selector cha con 44 phút trước
10 Phùng Hữu Long Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Xử lý dữ liệu với điều kiện phức tạp 47 phút trước
11 Trần Hữu Công Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #5. Viết chức năng Login 50 phút trước
12 Hồ Văn Tâm Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Selector con cháu, tổ tiên 58 phút trước
13 Nguyễn Thị Thủy Tuyên Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thêm Icon font vào website 59 phút trước
14 Vũ Thế Ánh Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Xây dựng form trong website 1 giờ trước
15 Vũ Thế Ánh Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Định dạng text bằng html(strong, i, b, u) 1 giờ trước
16 Vũ Thế Ánh Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Đôi nét về người hướng dẫn - Phan Văn Cương 1 giờ trước
17 hoàng long Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Nhúng mảng php vào html 1 giờ trước
18 Nguyễn Hùng Vĩ Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thuộc tính font trong website 1 giờ trước
19 Nguyễn Hùng Vĩ Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Selector theo nhóm 1 giờ trước
20 Võ Văn Hiệp Bootstrap AZ - Xây dựng giao diện website chuẩn, nhanh chóng, chuyên nghiệp với Bootstrap Tạo thanh dropdown menu 1 giờ trước
21 Nguyễn Doãn Phong Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Lưu trữ thông tin phiên làm việc bằng cookie 1 giờ trước
22 Hồ Văn Tâm Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Selector Element Html, Class, Id 2 giờ trước
23 Hồ Văn Tâm Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Selector Element Html, Class, Id 2 giờ trước
24 Hồ Văn Tâm Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Selector Element Html, Class, Id 2 giờ trước
25 Phạm Ngọc An Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Bài tập xây dựng menu ngang một cấp 2 giờ trước
26 Phạm Ngọc An Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Bài tập xây dựng menu ngang một cấp 3 giờ trước
27 Phạm Ngọc An Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Hướng dẫn Xây dựng layout 2 3 giờ trước
28 Võ Văn Hiệp Bootstrap AZ - Xây dựng giao diện website chuẩn, nhanh chóng, chuyên nghiệp với Bootstrap Tạo menu điều hướng website chạy trên đa thiết bị 3 giờ trước
29 Nguyễn Hoàng Vẹn Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Tấn công DDOS 3 giờ trước
30 Nguyễn Hoàng Vẹn Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project XSS (Cross-Site Scripting) 4 giờ trước
31 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Quy tắc tạo link thân thiện 4 giờ trước
32 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Định nghĩa base url 4 giờ trước
33 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Chuẩn bị xây dựng link thân thiện 4 giờ trước
34 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Quy tắc tạo link thân thiện 4 giờ trước
35 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Chuẩn bị xây dựng link thân thiện 4 giờ trước
36 Nguyễn Hoàng Vẹn Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project SQL injection 4 giờ trước
37 Nguyễn Hoàng Vẹn Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Ngăn chặn những truy cập trái phép 4 giờ trước
38 Nguyễn Hoàng Vẹn Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Mã hóa thông tin quan trọng 5 giờ trước
39 Nguyễn Hoàng Vẹn Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #3. Ý tưởng lưu trữ thông tin phiên login 5 giờ trước
40 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Quy tắc tạo link thân thiện 5 giờ trước
41 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Chuẩn bị xây dựng link thân thiện 5 giờ trước
42 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Ghép theme vào MVC 5 giờ trước
43 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Làm việc với Model trong MVC 5 giờ trước
44 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Tạo module mới trên MVC 5 giờ trước
45 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Cấu hình hệ thống MVC 5 giờ trước
46 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Tạo module mới trên MVC 5 giờ trước
47 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Cấu trúc thư mục và chức năng của MVC 5 giờ trước
48 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Ghép theme vào MVC 5 giờ trước
49 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Tổng quan danh sách module hệ thống 5 giờ trước
50 Huỳnh Công Hữu Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Cấu trúc thư mục dự án 5 giờ trước
TT Tên học viên Khóa học Bài học Thời gian
//