Live Learning Unitop

Đây là lịch sử học tập của học viên ghi nhận trực tiếp từ hệ thống. Bạn đang ở đâu?

# Lúc Họ và tên Bài học Cách đây
1 11:38:13 06/08/2020 nguyễn tiến dũng #11. Code css - tổng quan body + container 2 phút trước
2 11:36:58 06/08/2020 nguyễn tiến dũng #01. Tổng quan Project UNITOP NEWSPAPER 3 phút trước
3 11:36:54 06/08/2020 thanhminh Tìm kiếm trên Cơ sở dữ liệu 3 phút trước
4 11:34:31 06/08/2020 Dương Hải Sơn Tạo phương thức chuẩn hóa chuỗi truy vấn 6 phút trước
5 11:34:19 06/08/2020 Dương Hải Sơn Tạo phương thức chạy chuỗi quy vấn 6 phút trước
6 11:32:18 06/08/2020 Lê Tấn Tài Cấu trúc html của website 8 phút trước
7 11:31:49 06/08/2020 Phan Anh Tài #08. Code html - content - bài viết mới 9 phút trước
8 11:31:46 06/08/2020 Dương Hải Sơn Tạo phương thức chuẩn hóa chuỗi truy vấn 9 phút trước
9 11:31:41 06/08/2020 Dương Hải Sơn Tạo phương thức chạy chuỗi quy vấn 9 phút trước
10 11:31:22 06/08/2020 Do Van Chuyen Sơ lược lộ trình học 9 phút trước
11 11:31:22 06/08/2020 Do Van Chuyen Sơ lược lộ trình học 9 phút trước
12 11:30:50 06/08/2020 Thang Cách hiển thị danh sách bài viết với float 10 phút trước
13 11:30:12 06/08/2020 Dương Hải Sơn Tạo phương thức chuẩn hóa chuỗi truy vấn 10 phút trước
14 11:25:58 06/08/2020 Nguyễn Hữu Thiện Hướng dẫn xây dựng layout 2 14 phút trước
15 11:25:47 06/08/2020 Nguyễn Thành Lâm Giới thiệu phân trang laravel 15 phút trước
16 11:25:29 06/08/2020 Nguyễn Kim Chỉ Xử lý khối lồng khối trong grid boostrap 15 phút trước
17 11:25:24 06/08/2020 Nguyễn Kim Chỉ Tùy biến kích thước container trong bootstrap 15 phút trước
18 11:24:54 06/08/2020 nguyễn tiến dũng #21. Check chuẩn code W3C và tối ưu 15 phút trước
19 11:24:27 06/08/2020 Trần văn hiệp Làm chủ hàm trong javascript 16 phút trước
20 11:24:26 06/08/2020 Trần văn hiệp Làm chủ hàm trong javascript 16 phút trước
21 11:24:26 06/08/2020 Lê Tấn Tài Cấu trúc file, thư mục khóa học 16 phút trước
22 11:24:26 06/08/2020 Lê Tấn Tài Cấu trúc file, thư mục khóa học 16 phút trước
23 11:23:25 06/08/2020 thanhminh Cách chạy mã SQL trên PhpMyadmin 17 phút trước
24 11:20:30 06/08/2020 thanhminh Xóa bản gì trên cơ sở dữ liệu 20 phút trước
25 11:18:19 06/08/2020 Phan Văn Bình Cấu trúc html của website 22 phút trước
26 11:17:41 06/08/2020 thanhminh Cập nhật bản ghi trên cơ sở dữ liệu 23 phút trước
27 11:17:20 06/08/2020 Phan Anh Tài #07. Code html - bài viết nổi bật 23 phút trước
28 11:13:35 06/08/2020 Lê Minh Thêm và hiển thị dữ liệu trong session 27 phút trước
29 11:12:34 06/08/2020 nguyễn tiến dũng #20. Code css - khối copyright 28 phút trước
30 11:12:16 06/08/2020 thanhminh Thêm bản ghi trên cơ sở dữ liệu 28 phút trước
31 11:10:38 06/08/2020 Bùi Văn Sang Bài tập 1: Thực hành xây dựng website tin tức cơ bản 30 phút trước
32 11:10:21 06/08/2020 Nguyễn Duy Tiên Xuất icon trong bản thiết kế 30 phút trước
33 11:09:40 06/08/2020 Lê Minh Cấu hình session 31 phút trước
34 11:07:51 06/08/2020 thanhminh Cách xem cấu trúc và chỉnh sửa thông tin bảng 33 phút trước
35 11:06:43 06/08/2020 Nguyễn Duy Tiên Xuất nhiều ảnh một lúc trong bản thiết kế 34 phút trước
36 11:06:06 06/08/2020 Lê Tấn Tài Chạy test dự án lên server localhost 34 phút trước
37 11:06:00 06/08/2020 Lê Minh Giới thiệu Session Laravel 34 phút trước
38 11:05:30 06/08/2020 Nguyễn Thành Lâm Cách sử dụng cookie lưu thông tin lên trình duyệt 35 phút trước
39 11:04:56 06/08/2020 Lê Quang Thuận Hiển thị thông tin dạng bảng trong website 35 phút trước
40 11:04:54 06/08/2020 Lê Tấn Tài Cặt đặt trình soạn thảo code chuyên nghiệp 35 phút trước
41 11:04:01 06/08/2020 Trần văn Sâm Selector before, after 36 phút trước
42 11:01:59 06/08/2020 Lê Minh Kiểm tra chứa chuỗi con 38 phút trước
43 11:01:42 06/08/2020 Nguyễn Hữu Thiện Bài tập xây dựng layout 2 39 phút trước
44 11:01:17 06/08/2020 Lê Quang Thuận Hiển thị thông tin dạng bảng trong website 39 phút trước
45 10:58:53 06/08/2020 Lê Minh Cắt một chuỗi với số ký tự cho trước 42 phút trước
46 10:58:18 06/08/2020 Nguyễn Trọng Xuyên Ngăn chặn những truy cập trái phép 42 phút trước
47 10:58:13 06/08/2020 thanhminh Tạo bảng lưu trữ thông tin thực thể 42 phút trước
48 10:58:10 06/08/2020 thanhminh Cách tạo database lưu trữ dữ liệu 42 phút trước
49 10:56:09 06/08/2020 lê trung thành Nhóm class tùy chỉnh chế độ hiển thị 44 phút trước
50 10:56:04 06/08/2020 lê trung thành Nhóm class tùy chỉnh đổ bóng khối 44 phút trước
Danh sách 50 hoạt động gần nhất
Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn
Miễn phí Nhận kinh nghiệm, lộ trình học web đi làm lương khởi điểm 7-9tr/tháng sau 3-5 tháng năm 2020 Xem ngay→