Live Learning Unitop

Đây là lịch sử học tập của học viên ghi nhận trực tiếp từ hệ thống. Bạn đang ở đâu?

# Lúc Họ và tên Bài học Cách đây
1 01:45:21 28/09/2023 Trương Đình Hiếu Sắp xếp và đảo ngược mảng trong js 3 phút trước
2 01:40:04 28/09/2023 Bùi Đình Thức Sự kiện click 8 phút trước
3 01:39:36 28/09/2023 Nguyễn Tới Làm việc với Model trong MVC 9 phút trước
4 01:35:52 28/09/2023 Nguyễn Thế Phúc Cài đặt Server ảo 13 phút trước
5 01:35:45 28/09/2023 Nguyễn Thế Phúc Những thiết bị bạn cần chuẩn bị 13 phút trước
6 01:35:40 28/09/2023 Nguyễn Thế Phúc Giới thiệu tổng quan Phan Văn Cương và Laravel Pro 13 phút trước
7 01:35:20 28/09/2023 Phạm Tiến Đức Rác trong đăng ký tài khoản 13 phút trước
8 01:33:02 28/09/2023 Nguyễn Xuân Diệu Tạo mục lục bài viết trong html 15 phút trước
9 01:32:20 28/09/2023 Nguyễn Xuân Diệu Tạo mục lục bài viết trong html 16 phút trước
10 01:32:10 28/09/2023 bùi xuân khải Giới thiệu giao diện hệ thống quản lý website bán hàng 16 phút trước
11 01:31:47 28/09/2023 Nguyễn Quang Vũ Tạo tiêu đề phần tử form - auto focus 17 phút trước
12 01:31:23 28/09/2023 Trương Đình Hiếu Xóa hoặc thêm phần tử vào mảng với splice js 17 phút trước
13 01:29:53 28/09/2023 Nguyễn Tới Tạo module mới trên MVC 19 phút trước
14 01:28:58 28/09/2023 Nguyễn Xuân Diệu Tạo liên kết các trang trong website(link) 19 phút trước
15 01:28:07 28/09/2023 Nguyễn Xuân Diệu Tạo liên kết các trang trong website(link) 20 phút trước
16 01:28:02 28/09/2023 Nguyễn Xuân Diệu Các loại đường dẫn trong website 20 phút trước
17 01:27:58 28/09/2023 bùi xuân khải Giới thiệu tổng quan Phan Văn Cương và Laravel Pro 20 phút trước
18 01:27:51 28/09/2023 bùi xuân khải Chào mừng người dẫn đường 21 phút trước
19 01:27:18 28/09/2023 bùi xuân khải Khám phá bộ giao diện đồ án 21 phút trước
20 01:27:05 28/09/2023 bùi xuân khải Chào mừng người dẫn đường 21 phút trước
21 01:26:31 28/09/2023 hoàng thanh tú 2 cách tạo Model 22 phút trước
22 01:25:29 28/09/2023 hoàng thanh tú Group by tính toán dữ liệu theo nhóm 23 phút trước
23 01:24:20 28/09/2023 Vũ Anh Quang Upload dự án lên hosting 24 phút trước
24 01:24:15 28/09/2023 Vũ Anh Quang Định nghĩa base url 24 phút trước
25 01:21:51 28/09/2023 Bùi Đình Thức Hoạt cảnh trong jquery 27 phút trước
26 01:18:58 28/09/2023 Nguyễn Xuân Diệu Các loại đường dẫn trong website 29 phút trước
27 01:15:46 28/09/2023 Lê Đức Cường Nhúng php vào trong html 33 phút trước
28 01:15:08 28/09/2023 bùi xuân khải Giới thiệu tổng quan Phan Văn Cương và Laravel Pro 33 phút trước
29 01:14:45 28/09/2023 bùi xuân khải Giới thiệu tổng quan Phan Văn Cương và Laravel Pro 34 phút trước
30 01:14:18 28/09/2023 Bùi Đình Thức Ngăn chặn hàng đợi hiệu ứng 34 phút trước
31 01:08:26 28/09/2023 hoàng thanh tú Reset, refresh migration 40 phút trước
32 01:06:54 28/09/2023 hoàng thanh tú Khôi phục lại các bước tương tác xử lý database - rollback 42 phút trước
33 01:05:23 28/09/2023 Nguyễn Ngọc Thu Tạo đường dẫn cơ bản 43 phút trước
34 01:03:47 28/09/2023 Nguyễn Thế Cương Điều chỉnh vị trí khối con trôi nổi trên một khối cha 45 phút trước
35 01:02:04 28/09/2023 Phạm Tiến Đức Rác trong đăng ký tài khoản 46 phút trước
36 01:00:27 28/09/2023 Nguyễn Xuân Diệu Thẻ thêm hình ảnh vào website 48 phút trước
37 01:00:16 28/09/2023 Nguyễn Xuân Diệu Thẻ xuống dòng trong website 48 phút trước
38 12:59:10 28/09/2023 Nguyễn Xuân Diệu Tạo văn bản demo tiện lợi lorem ipsum 49 phút trước
39 12:58:49 28/09/2023 Nguyễn Xuân Diệu Thẻ định nghĩa đoạn văn bản trong website 50 phút trước
40 12:57:48 28/09/2023 Bùi Duy Tiến Hướng dẫn bài tâp phần 7 51 phút trước
41 12:57:45 28/09/2023 Bùi Duy Tiến Bài tập phần 7 51 phút trước
42 12:56:41 28/09/2023 Bùi Đình Thức Hiệu ứng slide 52 phút trước
43 12:56:33 28/09/2023 Nguyễn Xuân Diệu Thẻ định nghĩa tiêu đề trong website 52 phút trước
44 12:56:30 28/09/2023 Nguyễn Xuân Diệu Cách chú thích dòng, đoạn code trong html 52 phút trước
45 12:56:08 28/09/2023 Lê Xuân Thắng Xây dựng nội dung hiển thị kiểu Popup Modal 52 phút trước
46 12:55:10 28/09/2023 Bùi Đình Thức Hiệu ứng slide 53 phút trước
47 12:54:17 28/09/2023 Bùi Đình Thức Hiệu ứng slide 54 phút trước
48 12:54:14 28/09/2023 hoàng thanh tú Khôi phục lại các bước tương tác xử lý database - rollback 54 phút trước
49 12:53:36 28/09/2023 Nguyễn Xuân Diệu Cấu trúc html của website 55 phút trước
50 12:53:06 28/09/2023 hoàng thanh tú Khôi phục lại các bước tương tác xử lý database - rollback 55 phút trước
51 12:52:28 28/09/2023 Bùi Đình Thức Hiệu ứng fade 56 phút trước
52 12:43:57 28/09/2023 Phạm Tiến Đức Rác trong đăng ký tài khoản 1 giờ trước
53 12:43:39 28/09/2023 Phạm Tiến Đức Rác trong đăng ký tài khoản 1 giờ trước
54 12:39:03 28/09/2023 Nguyễn Ngọc Thu Tạo url theo tên route 1 giờ trước
55 12:39:00 28/09/2023 Lê Đức Cường Xuất dữ liệu trong php 1 giờ trước
56 12:35:42 28/09/2023 Nguyễn Hồng Quảng Tích hợp trình quản lý file trên trình duyệt 1 giờ trước
57 12:31:53 28/09/2023 Nguyễn Hồng Quảng Tích hợp trình soạn thảo bài viết trên website 1 giờ trước
58 12:31:01 28/09/2023 hoang minh chien Cấu trúc html của website 1 giờ trước
59 12:30:11 28/09/2023 hoang minh chien Cấu trúc file, thư mục khóa học 1 giờ trước
60 12:30:03 28/09/2023 Nguyễn Ngọc Thu Tạo url đặt hàng sản phẩm 1 giờ trước
61 12:30:02 28/09/2023 Nguyễn Quang Vũ Tạo tiêu đề phần tử form - auto focus 1 giờ trước
62 12:29:32 28/09/2023 Nguyễn Quang Vũ [HTML5] Tạo phần tử form nhập dữ liệu email, số lượng 1 giờ trước
63 12:25:25 28/09/2023 Nguyễn Hồng Quảng Tích hợp trình soạn thảo bài viết trên website 1 giờ trước
64 12:24:09 28/09/2023 Lê Đức Cường Cú pháp viết code php 1 giờ trước
65 12:23:21 28/09/2023 hoang minh chien Chạy test dự án lên server localhost 1 giờ trước
66 12:21:33 28/09/2023 Lê Đức Cường Tổng quan ngôn ngữ lập trình php 1 giờ trước
67 12:20:55 28/09/2023 Nguyễn Ngọc Khanh Nhóm phương thức tìm kiếm, lọc(phần 1) 1 giờ trước
68 12:20:36 28/09/2023 hoang minh chien Cặt đặt trình soạn thảo code chuyên nghiệp 1 giờ trước
69 12:20:00 28/09/2023 Nguyễn Hồng Quảng Tích hợp trình quản lý file trên trình duyệt 1 giờ trước
70 12:18:44 28/09/2023 Nguyễn Ngọc Khanh Nhóm phương thức giá trị 1 giờ trước
71 12:13:19 28/09/2023 hoang minh chien Lên bản kế hoạch học tập của bản thân 1 giờ trước
72 12:12:45 28/09/2023 hoang minh chien Thêm icon fontawesome vào website 1 giờ trước
73 12:07:25 28/09/2023 Lê Xuân Thắng Xây dựng Breadcrumb - Thanh điều hướng 1 giờ trước
74 12:06:34 28/09/2023 Lê Xuân Thắng Xây dựng Breadcrumb - Thanh điều hướng 1 giờ trước
75 12:06:27 28/09/2023 Lê Xuân Thắng Tạo thanh dropdown menu 1 giờ trước
76 12:03:55 28/09/2023 Đỗ Ngọc Minh Vai trò của Photoshop trong xây dựng giao diện web 1 giờ trước
77 11:58:10 28/09/2023 Đỗ Ngọc Minh Xuất hình ảnh trong Photoshop CS6 1 giờ trước
78 11:57:51 28/09/2023 Huỳnh Minh Sang Giới thiệu Phan Văn Cương và tổng quan chương trình 1 giờ trước
79 11:57:01 28/09/2023 Đỗ Ngọc Minh Vai trò của Photoshop trong xây dựng giao diện web 1 giờ trước
80 11:55:48 28/09/2023 hoàng thanh tú Cách khai báo các trường dữ liệu database 1 giờ trước
81 11:54:58 28/09/2023 hoàng thanh tú Thêm một cột dữ liệu vào bảng đã có 1 giờ trước
82 11:54:36 28/09/2023 hoàng thanh tú Khôi phục lại các bước tương tác xử lý database - rollback 1 giờ trước
83 11:53:57 28/09/2023 hoàng thanh tú Cú pháp tạo migration composer 1 giờ trước
84 11:53:45 28/09/2023 Đặng Thành Công Form đăng ký - Select thành phố 1 giờ trước
85 11:53:39 28/09/2023 Đỗ Ngọc Minh Thêm google font vào website 1 giờ trước
86 11:52:59 28/09/2023 hoàng thanh tú Thêm dữ liệu vào database từ route 1 giờ trước
87 11:51:43 28/09/2023 hoàng thanh tú Thêm dữ liệu vào database qua controller 1 giờ trước
88 11:51:01 28/09/2023 Lê Đức Cường Cấu trúc thư mục học tập 1 giờ trước
89 11:50:52 28/09/2023 hoàng thanh tú Thêm dữ liệu vào database từ route 1 giờ trước
90 11:50:21 28/09/2023 hoàng thanh tú Lấy một bản ghi từ database 1 giờ trước
91 11:49:59 28/09/2023 hoàng thanh tú Thiết lập khóa chính, khóa ngoại cho dữ liệu 1 giờ trước
92 11:48:43 28/09/2023 Lê Đức Cường Những phần mềm cần thiết 2 giờ trước
93 11:48:19 28/09/2023 Lê Đức Cường Chào mừng người dẫn đường 2 giờ trước
94 11:46:59 28/09/2023 Lê Xuân Tùng Hướng dẫn bài tập phần 8 2 giờ trước
95 11:46:41 28/09/2023 Lê Đức Cường Chào mừng người dẫn đường 2 giờ trước
96 11:46:18 28/09/2023 Lê Đức Cường #3. Ý tưởng lưu trữ thông tin phiên login 2 giờ trước
97 11:46:05 28/09/2023 Lê Đức Cường Tổng kết xây dựng User Manager Basic 2 giờ trước
98 11:45:58 28/09/2023 Lê Đức Cường #7. Đăng xuất hệ thống 2 giờ trước
99 11:45:49 28/09/2023 Lê Đức Cường #6. Hiển thị thông tin đăng nhập 2 giờ trước
100 11:45:29 28/09/2023 Đặng Thành Công Form đăng ký - tên, email, mật khẩu 2 giờ trước
Danh sách 50 hoạt động gần nhất
Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn