Live Learning Unitop

Đây là lịch sử học tập của học viên ghi nhận trực tiếp từ hệ thống. Bạn đang ở đâu?

# Lúc Họ và tên Bài học Cách đây
1 10:09:42 17/06/2024 Đào Anh Tú Phân trang có điều kiện 21 giây trước
2 10:09:11 17/06/2024 Lê Đức Thiện Tổng quan về triển khai dự án lên mạng internet 52 giây trước
3 10:07:37 17/06/2024 Đào Anh Tú Tạo và hiển thị thanh phân trang next, prev 2 phút trước
4 10:05:51 17/06/2024 Phạm Thành Huy Cấu hình hiển thị table trên đa thiết bị 4 phút trước
5 10:05:32 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Giới thiệu Js Html DOM 4 phút trước
6 10:05:17 17/06/2024 Trần Khánh Duy Cấu hình hệ thống MVC 4 phút trước
7 10:03:15 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Cách nối mảng trong js 6 phút trước
8 10:02:58 17/06/2024 Đào Anh Tú Tạo và hiển thị thanh phân trang 7 phút trước
9 10:02:07 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Cách cập nhật giá trị phần tử mảng js 7 phút trước
10 10:01:47 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Thuộc tính xác định số phần tử của mảng js 8 phút trước
11 10:01:17 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Xóa phần tử trong mảng js 8 phút trước
12 10:00:55 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Thêm phần tử vào mảng js 9 phút trước
13 10:00:34 17/06/2024 Đào Anh Tú Giới thiệu phân trang laravel 9 phút trước
14 10:00:28 17/06/2024 Đào Anh Tú Cách sử dụng cookie lưu thông tin lên trình duyệt 9 phút trước
15 09:59:42 17/06/2024 Cao Bùi Gia Huy Cách thêm jquery vào website 10 phút trước
16 09:59:37 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Tạo mảng và những dữ liệu có thể lưu vào mảng 10 phút trước
17 09:59:35 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Tổng quan mảng trong js 10 phút trước
18 09:57:20 17/06/2024 Thức Cấu trúc thư mục và chức năng của MVC 12 phút trước
19 09:55:43 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Vòng lặp do while trong js 14 phút trước
20 09:53:37 17/06/2024 Nguyễn Hoàng Long Tính Static của thuộc tính và phương thức của Class 16 phút trước
21 09:52:35 17/06/2024 Cao Bùi Gia Huy Tổng quan thư viện jquery 17 phút trước
22 09:52:31 17/06/2024 Cao Bùi Gia Huy Giới thiệu chương trình Jquery siêu tốc 17 phút trước
23 09:52:06 17/06/2024 Huỳnh Thảo Nghi Tổng quan chuẩn hóa dữ liệu form 17 phút trước
24 09:51:40 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Vòng lặp while trong js 18 phút trước
25 09:49:58 17/06/2024 Thông Gọi middleware trên controller 20 phút trước
26 09:47:21 17/06/2024 Trần Minh Đức Giới thiệu về chương trình Responsive Mastery 22 phút trước
27 09:46:39 17/06/2024 Nguyễn Phương Nam Xử lý class trên element với classlist 23 phút trước
28 09:45:43 17/06/2024 Thức Sơ đồ hoạt động của MVC và những điểm nổi bật 24 phút trước
29 09:44:35 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Vòng lặp for of trong js 25 phút trước
30 09:41:32 17/06/2024 Phạm Thành Huy Xây dựng tùy chỉnh hiển thị nội dung trên table 28 phút trước
31 09:41:32 17/06/2024 Phạm Thành Huy Xây dựng tùy chỉnh hiển thị nội dung trên table 28 phút trước
32 09:40:04 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Vòng lặp for in trong js 29 phút trước
33 09:39:19 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Vòng lặp for trong js 30 phút trước
34 09:38:20 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Cấu trúc if lồng nhau 31 phút trước
35 09:38:07 17/06/2024 Thức Hạn chế của hệ thống điều hướng nâng cao 31 phút trước
36 09:38:05 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Phép toán so sánh trong js 31 phút trước
37 09:38:05 17/06/2024 Thức Các câu lệnh nâng cao khác 31 phút trước
38 09:36:33 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Phép toán gán trong js 33 phút trước
39 09:36:17 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Phép toán tăng giảm trong js 33 phút trước
40 09:35:54 17/06/2024 Quách Công Tứ Gate check view 34 phút trước
41 09:35:42 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Phép toán số học trong js 34 phút trước
42 09:35:40 17/06/2024 Quách Công Tứ Giới thiệu tổng quan Phan Văn Cương và Laravel Pro 34 phút trước
43 09:35:30 17/06/2024 Nguyễn Hiếu Giới thiệu Phan Văn Cương và chương trình Js Beginner 34 phút trước
44 09:32:45 17/06/2024 Huỳnh Thảo Nghi Hướng dẫn bài tập phần 10 37 phút trước
45 09:32:38 17/06/2024 Huỳnh Thảo Nghi Thẻ định nghĩa đoạn văn bản trong website 37 phút trước
46 09:32:03 17/06/2024 Trần Khánh Duy Cấu hình hệ thống MVC 38 phút trước
47 09:24:11 17/06/2024 Nguyễn Phương Nam Thay đổi, cập nhật thuộc tính element 45 phút trước
48 09:22:15 17/06/2024 Nguyễn Vạn Xuân Cập nhật bản ghi 47 phút trước
49 09:21:11 17/06/2024 Hồ Thế Bảo Các loại đường dẫn trong website 48 phút trước
50 09:16:00 17/06/2024 Thông Tạo và chạy middleware đầu tiên 54 phút trước
51 09:15:33 17/06/2024 Thông Cấu hình, migrate database 54 phút trước
52 09:12:13 17/06/2024 Thông Giới thiệu middleware 57 phút trước
53 09:08:44 17/06/2024 Nguyễn Phương Nam Thay đổi text, html của element 1 giờ trước
54 09:03:36 17/06/2024 Thông Chạy mã lệch tạo hệ thống đăng nhập đăng ký tự động 1 giờ trước
55 09:02:55 17/06/2024 Trần Thế Thạo Ghép theme trang giỏ hàng 1 giờ trước
56 08:57:05 17/06/2024 Nguyễn Phương Nam Truy cập element qua Object Collection 1 giờ trước
57 08:56:24 17/06/2024 Hồ Thế Bảo Thẻ thêm hình ảnh vào website 1 giờ trước
58 08:56:15 17/06/2024 Hồ Thế Bảo Thẻ xuống dòng trong website 1 giờ trước
59 08:45:44 17/06/2024 Trần Khánh Duy Cấu hình hệ thống MVC 1 giờ trước
60 08:44:08 17/06/2024 Trần Khánh Duy Cấu hình hệ thống MVC 1 giờ trước
61 08:40:04 17/06/2024 Nguyễn Phương Nam Truy cập element qua selector 1 giờ trước
62 08:36:14 17/06/2024 Nguyễn Hoàng Long Tính Static của thuộc tính và phương thức của Class 1 giờ trước
63 08:29:10 17/06/2024 Nguyễn Hoàng Long Tính Static của thuộc tính và phương thức của Class 1 giờ trước
64 08:29:02 17/06/2024 Nguyễn Hoàng Long Tổng quan yêu cầu class DB 1 giờ trước
65 08:28:49 17/06/2024 Nguyễn Hoàng Long Giới thiệu tổng quan Phan Văn Cương và Laravel Pro 1 giờ trước
66 08:22:33 17/06/2024 Hồ Thế Bảo Thẻ xuống dòng trong website 1 giờ trước
67 08:22:26 17/06/2024 Hồ Thế Bảo Tạo văn bản demo tiện lợi lorem ipsum 1 giờ trước
68 07:27:30 17/06/2024 Đài Lương Thuộc tính hiết lập font chữ text 2 giờ trước
69 07:17:45 17/06/2024 Đài Lương Bài tập 3: Bài tập luyện css selector 2 giờ trước
70 07:07:49 17/06/2024 Nguyen Cong Duc Tối ưu hình ảnh trước khi đẩy lên website 3 giờ trước
71 06:11:55 17/06/2024 Nguyen Cong Duc Tối ưu hình ảnh trước khi đẩy lên website 3 giờ trước
72 04:51:16 17/06/2024 Nguyen Cong Duc Tối ưu hình ảnh trước khi đẩy lên website 5 giờ trước
73 02:19:18 17/06/2024 minh cẩm Hiển thị nội dung có cấu trúc phần 1 7 giờ trước
74 01:37:12 17/06/2024 minh cẩm Hiển thị Tab theo chiều ngang (List group - Tab) 8 giờ trước
75 01:21:36 17/06/2024 Trần Minh Nghĩa Checklist edit permission 8 giờ trước
76 01:10:47 17/06/2024 Trần Minh Nghĩa Hiển thị danh permission 8 giờ trước
77 01:06:40 17/06/2024 minh cẩm Sử dụng List group 9 giờ trước
78 01:05:19 17/06/2024 Trần Minh Nghĩa Insert dữ liệu permission 9 giờ trước
79 12:56:06 17/06/2024 Trần Minh Nghĩa Validation form add permission 9 giờ trước
80 12:53:04 17/06/2024 Trần Minh Nghĩa Nhúng view add permission 9 giờ trước
81 12:48:16 17/06/2024 Trần Minh Nghĩa Khai báo route add permission 9 giờ trước
82 12:46:24 17/06/2024 Trần Minh Nghĩa Thêm controller add permission 9 giờ trước
83 12:44:10 17/06/2024 Trần Minh Nghĩa Checklist add permission 9 giờ trước
84 12:42:34 17/06/2024 Trần Minh Nghĩa Thêm sidebar menu 9 giờ trước
85 12:41:06 17/06/2024 Trần Minh Nghĩa Tạo bảng cấp quyền cho thành viên 9 giờ trước
86 12:38:12 17/06/2024 Trần Minh Nghĩa Tạo bảng kết nối vai trò và quyền 9 giờ trước
87 12:36:38 17/06/2024 Trần Minh Nghĩa Phân tích và tạo bảng lưu vai trò 9 giờ trước
88 12:27:20 17/06/2024 Lê nhiễu Hướng dẫn xây dựng layout 2 9 giờ trước
89 12:21:04 17/06/2024 Nguyễn Đức Huy Selector toàn cục universal 9 giờ trước
90 12:18:42 17/06/2024 minh cẩm Sử dụng List group 9 giờ trước
91 12:13:58 17/06/2024 Nguyễn Đức Huy Cách comment code Css 9 giờ trước
92 12:01:14 17/06/2024 minh cẩm Sử dụng tiện ích Nav Tabs Bootstrap 10 giờ trước
93 12:01:08 17/06/2024 Trần Minh Nghĩa Phân tích và tạo bảng quyền 10 giờ trước
94 11:54:59 16/06/2024 Lê nhiễu Hướng dẫn xây dựng layout 1 10 giờ trước
95 11:54:28 16/06/2024 Nguyễn Đức Huy 3 Cách kết nối css vào html 10 giờ trước
96 11:46:22 16/06/2024 minh cẩm Sử dụng thanh mô tả tiến trình Progress 10 giờ trước
97 11:41:44 16/06/2024 Trần Minh Nghĩa Khám phá và phân tích giao diện 10 giờ trước
98 11:39:53 16/06/2024 Nguyễn Đức Huy Cú pháp viết code css 10 giờ trước
99 11:39:51 16/06/2024 Nguyễn Đức Huy Giới thiệu css và một số thuộc tính cơ bản 10 giờ trước
100 11:36:35 16/06/2024 Trần Minh Nghĩa Sơ đồ ma trận bảng lưu trữ quyền 10 giờ trước
Danh sách 50 hoạt động gần nhất
Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn