Live Learning Unitop

Đây là lịch sử học tập của học viên ghi nhận trực tiếp từ hệ thống. Bạn đang ở đâu?

# Lúc Họ và tên Bài học Cách đây
1 07:36:40 27/02/2024 Nguyễn Tiến Thuỷ #02. Lên cấu trúc thư mục dự án 14 giây trước
2 07:33:23 27/02/2024 Nguyễn Ngọc Khanh Hướng dẫn bài tập phần 10 3 phút trước
3 07:30:19 27/02/2024 ngô ngọc sâm Trả về giá trị với lệnh return trong js 6 phút trước
4 07:29:59 27/02/2024 ngô ngọc sâm Tầm vực biến của hàm trong js 6 phút trước
5 07:29:21 27/02/2024 Bùi Văn Thái #06. Code html - header, menu 7 phút trước
6 07:23:54 27/02/2024 ngô ngọc sâm Tham số hàm mặc định trong js 13 phút trước
7 07:23:45 27/02/2024 ngô ngọc sâm Tham số hàm và cách sử dụng trong js 13 phút trước
8 07:20:19 27/02/2024 Cao Văn Kiên Xứ lý chuẩn hóa và upload ảnh lên server 16 phút trước
9 07:18:12 27/02/2024 Trần Toàn Nhận dữ liệu form từ radio button 18 phút trước
10 07:15:59 27/02/2024 Nguyễn Ngọc Khanh Bài tập phần 10 20 phút trước
11 07:12:48 27/02/2024 Cao Văn Kiên Tổng quan upload file lên server 24 phút trước
12 07:08:52 27/02/2024 Do van au Tư duy lưu hình ảnh trong module dự án 28 phút trước
13 07:08:46 27/02/2024 Do van au Xóa bản ghi 28 phút trước
14 07:04:30 27/02/2024 Nguyễn Ngọc Khanh Nhận dữ liệu form từ text area trong Php 32 phút trước
15 06:45:52 27/02/2024 Nguyễn Ngọc Khanh Nhận dữ liệu form từ Drop-down list trong Php 51 phút trước
16 06:42:13 27/02/2024 Phan Mai Hoài Nhi Thuộc tính thiết lập màu nền khối 54 phút trước
17 06:41:47 27/02/2024 Đình Tài Tạo mục lục bài viết trong html 55 phút trước
18 06:40:51 27/02/2024 Đình Tài Tạo mục lục bài viết trong html 56 phút trước
19 06:39:48 27/02/2024 Đình Tài Tạo mục lục bài viết trong html 57 phút trước
20 06:39:27 27/02/2024 Đình Tài Giới thiệu Phan Văn Cương và tổng quan chương trình 57 phút trước
21 06:38:02 27/02/2024 Đình Tài Giới thiệu Phan Văn Cương và tổng quan chương trình 58 phút trước
22 06:36:19 27/02/2024 Nguyễn Ngọc Khanh Nhận dữ liệu form từ Drop-down list trong Php 1 giờ trước
23 06:35:35 27/02/2024 Nguyễn Ngọc Khanh Nhận dữ liệu từ list checkbox 1 giờ trước
24 06:35:21 27/02/2024 Nguyễn Ngọc Khanh Giới thiệu chương trình Jquery siêu tốc 1 giờ trước
25 06:35:20 27/02/2024 Nguyễn Ngọc Khanh Giới thiệu Phan Văn Cương và chương trình Js Beginner 1 giờ trước
26 06:34:30 27/02/2024 Phan Mai Hoài Nhi Thuộc tính thiết lập kích thước rộng cao cho khối 1 giờ trước
27 06:30:27 27/02/2024 Đình Tài Giới thiệu Phan Văn Cương và tổng quan chương trình 1 giờ trước
28 06:30:22 27/02/2024 Đình Tài Tạo mục lục bài viết trong html 1 giờ trước
29 06:28:42 27/02/2024 Cao Văn Kiên Lấy dữ liệu trên nhiều bảng kết nối 1 giờ trước
30 06:28:07 27/02/2024 Nguyễn Chí Bảo Array map render html 1 giờ trước
31 06:22:13 27/02/2024 Cao Văn Kiên Thư viện hàm xử lý Cơ sở dữ liệu 1 giờ trước
32 06:21:44 27/02/2024 Bùi Văn Đức Bài tập 5: Dựng layout web hai cột với float css 1 giờ trước
33 06:21:36 27/02/2024 Cao Văn Kiên Lấy danh sách bản ghi trong bảng 1 giờ trước
34 06:20:51 27/02/2024 Cao Văn Kiên Thêm dữ liệu vào hệ thống qua form 1 giờ trước
35 06:19:54 27/02/2024 Cao Văn Kiên Lấy một bản ghi trong bảng 1 giờ trước
36 06:19:41 27/02/2024 Cao Văn Kiên Tích hợp trình quản lý file trên trình duyệt 1 giờ trước
37 06:18:38 27/02/2024 Đặng Công Tiến #5. Đổ dữ liệu sản phẩm 1 giờ trước
38 06:09:48 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính background rút gọn 1 giờ trước
39 06:09:21 27/02/2024 Huỳnh Công Hữu Viết chức năng tìm kiếm người dùng 1 giờ trước
40 06:09:13 27/02/2024 Huỳnh Công Hữu Tối ưu chức năng tìm kiếm người dùng 1 giờ trước
41 06:09:10 27/02/2024 Bùi Văn Đức (Update) Sai lầm khi sử dụng height trong website 1 giờ trước
42 06:03:22 27/02/2024 Nguyễn Tú Anh Tổng quan về triển khai dự án lên mạng internet 1 giờ trước
43 06:03:18 27/02/2024 Nguyễn Tú Anh Giới thiệu tổng quan Phan Văn Cương và Laravel Pro 1 giờ trước
44 06:03:13 27/02/2024 Nguyễn Tú Anh Chào mừng người dẫn đường 1 giờ trước
45 06:03:09 27/02/2024 Nguyễn Tú Anh Khóa học Bootsrap AZ và người hướng dẫn Phan Văn Cương 1 giờ trước
46 05:59:37 27/02/2024 Bùi Văn Đức (Update) Tạo cấu trúc html của layout 2 cột 1 giờ trước
47 05:53:01 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính thiết lập vị trí hình nền khối 1 giờ trước
48 05:52:50 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính thiết lập cố định hình nền khi cuộn trang 1 giờ trước
49 05:52:23 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính thiết lập chế độ lặp hình nền khối 1 giờ trước
50 05:51:37 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính thiết lập vị trí hình nền khối 1 giờ trước
51 05:51:15 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính thiết lập chế độ lặp hình nền khối 1 giờ trước
52 05:50:55 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính thiết lập kích thước hình nền khối 1 giờ trước
53 05:50:34 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính thiết lập ảnh nền khối 1 giờ trước
54 05:50:11 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính thiết lập màu nền khối 1 giờ trước
55 05:49:48 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính thiết lập kích thước rộng cao cho khối 1 giờ trước
56 05:49:16 27/02/2024 Bùi Văn Đức Thuộc tính hiển thị block 1 giờ trước
57 05:46:03 27/02/2024 Bùi Văn Đức Thuộc tính ẩn một phần tử html trong website 1 giờ trước
58 05:41:19 27/02/2024 Nguyễn Chí Bảo Array map render html 1 giờ trước
59 05:38:25 27/02/2024 Nguyễn Thế An Thẻ định nghĩa danh sách có thứ tự 1 giờ trước
60 05:38:04 27/02/2024 Huỳnh Công Hữu Viết chức năng tìm kiếm người dùng 1 giờ trước
61 05:37:18 27/02/2024 Huỳnh Công Hữu Tối ưu chức năng tìm kiếm người dùng 1 giờ trước
62 05:36:25 27/02/2024 Pham Huu Tri #6. Hiển thị thông tin đăng nhập 2 giờ trước
63 05:36:22 27/02/2024 Pham Huu Tri #5. Viết chức năng Login 2 giờ trước
64 05:35:55 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính background rút gọn 2 giờ trước
65 05:33:01 27/02/2024 Phan Mai Hoài Nhi Bài tập 4: Bài tập tổng hợp luyện css cho text 2 giờ trước
66 05:32:58 27/02/2024 Nguyễn Chí Bảo Chuyển đổi dữ liệu mảng nâng cao 2 giờ trước
67 05:32:50 27/02/2024 Nguyễn Chí Bảo Tạo hàm nâng cao - arrow function 2 giờ trước
68 05:32:49 27/02/2024 Bùi Duy Tiến Thiết lập kích thước khối tiện lợi theo phần trăm 2 giờ trước
69 05:32:35 27/02/2024 Nguyễn Chí Bảo Phép toán gán trong js 2 giờ trước
70 05:31:52 27/02/2024 Phan Mai Hoài Nhi Thuộc tính thiết lập đậm - nhạt text 2 giờ trước
71 05:31:32 27/02/2024 ngô ngọc sâm Tham số hàm và cách sử dụng trong js 2 giờ trước
72 05:31:23 27/02/2024 ngô ngọc sâm Hiểu về hàm trong js 2 giờ trước
73 05:31:17 27/02/2024 Phan Mai Hoài Nhi Thuộc tính quyết định chữ hoa - thường 2 giờ trước
74 05:31:11 27/02/2024 ngô ngọc sâm Vòng lặp for trong js 2 giờ trước
75 05:30:54 27/02/2024 Nguyễn Anh Vũ Migration là gì? Vai trò trò của nó! 2 giờ trước
76 05:30:46 27/02/2024 Nguyễn hữu Danh Lam Thẻ định nghĩa danh sách có thứ tự 2 giờ trước
77 05:30:43 27/02/2024 Nguyễn Anh Vũ Hướng dẫn bài tập view 2 giờ trước
78 05:28:15 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính thiết lập cố định hình nền khi cuộn trang 2 giờ trước
79 05:28:14 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính thiết lập vị trí hình nền khối 2 giờ trước
80 05:25:18 27/02/2024 Bùi Văn Đức Thuộc tính hiển thị block 2 giờ trước
81 05:21:58 27/02/2024 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Bài tập 3: Bài tập luyện css selector 2 giờ trước
82 05:21:47 27/02/2024 Phan Mai Hoài Nhi Thuộc tính thiết lập đường gạch ngang text 2 giờ trước
83 05:20:44 27/02/2024 Nguyễn Chí Bảo Tạo hàm nâng cao - arrow function 2 giờ trước
84 05:20:24 27/02/2024 Nguyễn hữu Danh Lam Thẻ định nghĩa danh sách không có thứ tự 2 giờ trước
85 05:20:13 27/02/2024 Bùi Duy Tiến Sập độ cao là gì? Cách chống sập độ cao trong bootstrap 2 giờ trước
86 05:18:47 27/02/2024 Phan Mai Hoài Nhi Bài tập 4: Bài tập tổng hợp luyện css cho text 2 giờ trước
87 05:17:55 27/02/2024 Phan Mai Hoài Nhi Một số mã màu thường dùng 2 giờ trước
88 05:16:06 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính thiết lập cố định hình nền khi cuộn trang 2 giờ trước
89 05:16:01 27/02/2024 Nguyễn Phong Phú Thuộc tính thiết lập vị trí hình nền khối 2 giờ trước
90 05:11:26 27/02/2024 Phan Mai Hoài Nhi Thuộc tính thiết lập màu sắc cho text 2 giờ trước
91 05:10:44 27/02/2024 Nguyễn Thế An Thẻ định nghĩa danh sách không có thứ tự 2 giờ trước
92 05:09:28 27/02/2024 Bùi Văn Đức Thuộc tính hiển thị inline, inline-block 2 giờ trước
93 05:09:08 27/02/2024 Bùi Văn Đức Bài tập 4: Bài tập tổng hợp luyện css cho text 2 giờ trước
94 05:05:29 27/02/2024 Nguyễn hữu Danh Lam Bài tập 1: Thực hành xây dựng website tin tức cơ bản 2 giờ trước
95 05:03:41 27/02/2024 Trần Văn Đạo Tạo tiêu đề phần tử form - auto focus 2 giờ trước
96 04:58:53 27/02/2024 Nguyễn hữu Danh Lam (Update) Lỗi khi sử dụng link trong bài viết, sản phẩm 2 giờ trước
97 04:58:36 27/02/2024 Nguyễn hữu Danh Lam Xây dựng file html làm trang chủ tự động quy cập 2 giờ trước
98 04:58:24 27/02/2024 Nguyễn hữu Danh Lam Thẻ In nghiêng, in đậm, in gạch chân text 2 giờ trước
99 04:56:07 27/02/2024 Nguyễn Thế An Bài tập 1: Thực hành xây dựng website tin tức cơ bản 2 giờ trước
100 04:55:55 27/02/2024 Nguyễn hữu Danh Lam Tạo mục lục bài viết trong html 2 giờ trước
Danh sách 50 hoạt động gần nhất
Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn